فرم قرارداد فروش را از لینک زیر دانلود نمایید.

 قرارداد فروش

  *کلیه وجوه واریزی می بایست تنها به حساب شرکت سازه های خودرو دیار واریز گردند.

برای جستجو می توانید، نام نمایندگی و یا نام شهر و یا چند رقم نخست شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید: